Despre Consiliul Elevilor

sigla

Sigla Consiliului Elevilor al Colegiului Naţional Aurel Vlaicu Orăştie

Sigla a fost făcută de colega noastră Patricia Zota.

Slogan:  “Împreună ne întindem aripile”


Regulament de organizare şi funcţionare a

Consiliului Elevilor din

Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu ”

Orăştie

Art.1. Consiliul  Elevilor (C.E.) se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 246/2005, a Legii Învăţământului şi are ca bază legală de funcţionare:

Ø Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 10 dec 1948.

Ø Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, art.15, care prevede:

· statele părţi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere şi la libertatea de reuniune paşnică;

· exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect al nici unui fel de restricţii, altele decât cele impuse în conformitate cu legea şi care sunt necesare, într-o societate democratică în interesul securităţii naţionale, al siguranţei sau al ordinii publice sau pentru a proteja sănătatea sau pentru morala publică sau pentru drepturile şi libertăţile altora;

Ø Legea 272/2004 referitoare la drepturile copilului şi ale minorilor

Ø Constituţia României: art.30: libertatea de exprimare(1,7)

art.45: protecţia copiilor şi a tinerilor(1,5)

1: Copii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

5: Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru o participare liberă a tinerilor în viaţa socială, economică, culturală a ţarii.

Art.2 Consiliul  Elevilor îşi desfăşoară activitatea beneficiind de îndrumarea şi supravegherea Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu “Orăştie Hunedoara, potrivit prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobat şi adoptat în plenul Consiliul Judeţean al Elevilor şi avizat de către Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara şi are caracter obligatoriu pentru toţi membrii, colaboratorii, voluntarii şi beneficiarii acestei structuri.

Consiliul Elevilor este alcatuit din reprezentantii claselor din Colegiul National “Aurel Vlaicu ” Orăştie, consiliul va alege un birou format din elevi care sa indeplineasca urămtoarele functii:

 • Presedinte,
 • Vicepresedinte.
 • Secretar.

ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATIILE MEMBRILOR

Presedintele Consiliul Elevilor:

 • Este membru al Consiliului Judeţean al Elevilor. Este reprezentantul elevilor in Consiliului de Administratie al Colegiului National “Aurel Vlaicu” Orăştie .
 • Este reprezentantul C.E al C.N.A.V. în C.J.E. Hunedoara
 • Conduce întrunirile Consiliului Elevilor.
 • Mandatul Presedintelui este de 2 ani.
 • Este purtatorul de cuvant al Consiliului Elevilor.
 • Semneaza in numele Consiliul Elevilor.

Vicepresedintele Consiliului Elevilor:

 • Monitorizeaza activitatea Comisiilor de lucru
 • Preia atributiile si responsabilitatiile presedintelui in lipsa acestuia motivata.
 • Mandatul este de 2 ani .
 • Elaboreaza programul de activitati.

Toate propunerile avansate de Consiliul Elevilor vor fi notate de catre secretar care va intocmi un proces verbal contrasemnat de presedinte

9. Secretarul :

 • Mandatul este de 2 ani
 • Intocmeste procesul verbal al intrunirilor Consiliului Elevilor.
 • In caz de absenta, atrtibutiile sunt preluate de unul din ceilalti membrii ai Consiliului delegat de secretar.

Consiliul Elevilor se constituie din elevi, reprezentanţi ai claselor din Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie, aleşi prin vot direct, secret, universal si liber exprimat, în primele două luni de la începutul fiecarui an şcolar, având rolul de membrii-consilieri, şi cadrul didactic care îndeplineste funcţia de coordonator;

Consiliul  Elevilor desfăşoară activităţi ce corespund intereselor şi dorinţelor tineretului licean la care pot participa şi membrii ai altor asociaţii şi organizaţii din ţară şi străinătate legal constituite.

Scopul regulamentului este stabilirea, dezbaterea, cunoaşterea şi respectarea cadrului de organizare şi funcţionare al Consiliului  Elevilor

Elevii se implică în luarea deciziilor la nivelul judeţului în cadrul Consiliului  Elevilor, funcţionând conform regulamentului propriu, anexa a regulamentului de ordine interioara a Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie.

Obiective

Informarea elevilor în legatură cu drepturile şi responsabilităţile lor aşa cum rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale.

Desfăsurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă.

Organizarea de acţiuni şi activităţi extraşcolare menite să dezvolte comportamentul activ si atitudinea civică, non-discriminarea, concurenţa loială, munca în echipă.

Colaborarea cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, Casele de cultura, redacţii media, pentru organizarea de proiecte şi activităţi de informare, dezbatere publica, comunicare.

Realizarea de materiale informative despre societatea civilă, acţiuni şcolare şi extraşcolare din activitatea şcolilor.

Identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate şcolară şi organizarea de programe specifice pentru prevenirea lor.

Organizarea de discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de droguri, abandon scolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor

Dezbaterea în Consiliul Elevilor si susţinerea Consiliului de Administraţie în promovarea elevilor care au realizat progres scolar.

Mediatizarea burselor, subventiilor şi a altor posibilitaţi de recompensă a elevilor.

Implicarea elevilor în activităţi de educaţie non-formală referitoare la orientarea profesională si planificarea carierei.

Atragerea specialistilor în acţiuni care să conducă la promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Dezvoltatea şi implementarea unor proiecte de educaţie, cultură, sport si mediu.

Organizarea de acţiuni şi proiecte de ecologizare si valorificare de deşeuri.

Organizarea de activitaţi cultural artistice sub forma :taberelor, excursiilor, spectacolelor, concursurilor de interpretare, discoteci, baluri,etc. Promovarea si impresarierea tinerelor talente din rândul elevilor

Organizarea de sesiuni de referate si comunicări ştiinţifice ale elevilor.

Redactarea si editarea de reviste scolare

Implicarea si susţinerea organizarii de acţiuni sportive,culturale şi educative.

Realizarea si administrarea unui site si a unui forum.

Realizarea de actiuni cu scopuri caritabile.

Realizarea de parteneriate cu instituţii sociale,administrative,culturale şi educative. precum: Poliţia, Consiliul Judetean, Prefectura ,Primariile,C.J.A.P.P. ,D.J.T.sau alte instituţii pentru derularea de acţiuni de prevenire.

Realizarea unor emisiuni cu tematică şcolară în parteneriat cu unul din posturile locale de radio sau televiziune.

Realizarea unor activităţi specifice prin Consiliul Judeţea al Elevilor pentru întărirea parteneriatului şcoală-comunitate-familie.

Realizarea de studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiile minorilor în instituţii de educaţie şi protecţie socială.

Elaborarea de propuneri şi amendamente legislative şi organizatorice menite a sprijinii drepturile minorilor.

DISPOZITII FINALE

Fiecare membru al Consiliul Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU, sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, in functie de hotararea presedintelui.

Membrii Consiliului Elevilor trebuie sa respecte toate regulile si conventiile adoptate de catre Consiliu si sa asigure aplicarea in randul elevilor a hotararilor luate.

Membrii Consiliul Elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confrunta colectivele de elevi din care fac parte in cadrul orelor de dirigentie.

Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv – educativ curricular si extracurricular, imbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt de competenta scolii ca desfasurare.

Consiliul de Administratie va aviza orice proiect propus de consilieri daca acesta nu contravine normelor legale in vigoare, bunului simt si eticii.

Membrii consiliului elevilor, responsabilii de clase sau loctiitorii, care sunt inlocuiti de catre dirigintii claselor din aceste functii, pierd calitatea de membru-consilier al consiliului.

Nu sunt admisi in Consiliul Elevilor reprezentantii claselor care au media generala pe anul anterior mai mica de 8,50, sau cu nota la purtare sub 9.

Prezenta la consiliul elevilor este obligatorie, prin urmare toti membrii consiliului care fac patru  absente consecutive vor fi inlocuiti din aceste functii, si daca in timp de sase consilii consecutive, la o clasa nu se prezinta nici un reponsabil de clasa sau loctiitor, clasa respentiva va pierde orice drept de a fi reprezentata in Consiliul elevilor timp de un semestru.

Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliu o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.

Mandat 2007/2010, sem I

Director C.N.A.V.                   Preşedinte            Prof. Coordonator C.E.

Dumitru Angela                     Jude Emilia                 Sârbu Eleonora

Vicepresedinte  CCE Bucerzan Alexandra

Secretar CCE Tcaci Aleona

Alegeri  în C.C.E. C.N.A.V

Mandat 2010

Preşedinte Oana Alexandra Stan

Vicepreşedinte Diana Ploscariu

Secretar Burduhos Nicoleta

PROF. COOR. C.C.E. Oproiu Delia

Mandat 2010/2011

Presedinte: Jrgiu Roxana Mihaela

Vicepresedinti: Maghiuc Ramona

Cata Raul

Prof.Coordonator: Serban Angela